โปรแกรมวันที่ 8 มิ.ย. 2023

05:00
ลิทัวเนีย เอ ลีก้า
Džiugas Telšiai Džiugas Telšiai
FA Šiauliai FA Šiauliai
โปรแกรมวันที่ 3 มิ.ย. 2023

05:00
ลิทัวเนีย เอ ลีก้า
Džiugas Telšiai Džiugas Telšiai
ชัลกิริส เคานาส ชัลกิริส เคานาส